The Pass: Last Days of the Samurai

2022

Drama / History

The Pass: Last Days of the Samurai (2022) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Koji Yakusho Picture
Koji Yakusho as Kawai Tsugunosuke
Tatsuya Nakadai Picture
Tatsuya Nakadai as Makino Tadayuki
Takako Matsu Picture
Takako Matsu as Suga
1080p.Blu 720p.Blu
2.11 GB
1920*1080
Japanese
N/A
June 17, 2022
1 hr 54 min
P/S 0 / 0
1.03 GB
1280*720
Japanese
N/A
June 17, 2022
1 hr 54 min
P/S 0 / 0