Dog of Fortune

1979

Drama

Dog of Fortune (1979) downloadWatch Now

Synopsis

Cast

Koji Tsuruta Picture
Koji Tsuruta as Noriyuki Yasutaka
Yoko Shimada Picture
Yoko Shimada as Reiko Kitamori
Takeo Chii Picture
Takeo Chii as Ryoichi Tanuma
Junko Miyashita Picture
Junko Miyashita as Yoshiko Kuwata
Reiko Ike Picture
Reiko Ike as Junko Nagayama
1080p.WEB 720p.WEB
2.14 GB
1920*1080
Japanese
N/A
June 02, 1979
2 hr 17 min
P/S 2 / 0
1.15 GB
1280*720
Japanese
N/A
June 02, 1979
2 hr 17 min
P/S 1 / 0